Vårdnadstvister

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

VÅRDNAD OM BARN

Vårdnaden om barn handlar om att som förälder kunna agera ombud för sitt barn och fatta beslut i viktiga frågor. Det är därför viktigt att vara förälder även i juridisk mening, att kunna agera som vårdnadshavare. Vid alla beslut som rör barn ska man alltid utgå från det som bedöms vara bäst för barnet. Det gäller även i frågor om vem som ska kunna agera som vårdnadshavare för barnet, som ensam vårdnadshavare eller med gemensam vårdnad.

Skilsmässor och separationer

Det är vanligt att det uppstår frågor kring barnens vårdnad efter en skilsmässa eller separation. Det är även vanligt att frågor om vårdnad väcks när det blir förändringar i familjekonstellationerna som på olika sätt påverkar barnet. I situationer där föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgängesfrågor brukar föräldrar ta kontakt med familjerätten i barnets hemkommun. Där finns det möjlighet att försöka lösa frågan om vårdnad genom samarbetssamtal med personal från socialtjänsten.

Ensam vårdnad

Det är dock inte alltid det går att lösa meningsskiljaktigheter om gemensam eller ensam vårdnad genom samtal och då kan det vara bra att få en professionell bedömning av situationen. Om föräldrar har svårt att överenskomma kring sitt barn så kan det vara så att det inte är bäst för barnet att båda föräldrarna har vårdnad
om barnet. Det kan också vara så att en av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare till följd av exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet. För att få kontakt med våra jurister som är specialister i fråga om vårdnad, boende och umgänge och få en kostnadsfri bedömning klicka här.

RÄTTIGHETER SOM VÅRDNADSHAVARE

Den förälder som har vårdnaden har rätt att för barnets räkning fatta beslut om viktiga frågor som rör barnet, att utöva sin vårdnad. Det kan handla om skolgång, sjukvård, vart barnet ska vara folkbokfört och om barnet behöver pass. Om du är ensam vårdnadshavare för ditt barn innebär det att du ensam ansvarar för att barnets behov och rättigheter tillgodoses då du ensam utövar bestämmanderätt över barnet. Den förälder som inte har vårdnaden om barnet saknar rättsliga förpliktelser gentemot barnet men har dock ansvar för att betala underhåll.

Förutsättningar för samarbete

Om barnet däremot har två vårdnadshavare ska de båda tillsammans komma överens om frågor som rör barnet. Det innebär att det behöver finnas möjlighet till samarbete och samsyn i viktiga frågor som rör barnet. För att få kontakt med våra jurister som är specialister i fråga om vårdnad, boende och umgänge och få en kostnadsfri bedömning klicka här.

HUR FUNGERAR EN VÅRDNADSTVIST?

Om föräldrar inte kan komma överens om hur vårdnaden om barnet ska utövas behöver tvisten lösas i en domstol. Det innebär att redan innan frågan om vårdnad väcks i tingsrätten så har föräldrarna med största sannolikhet provat olika alternativ som exempelvis samarbetssamtal för att komma överens. Att tvista i domstol om vem som ska vara vårdnadshavare för barnet innebär att det är domstol som fattar det avgörande beslutet om vårdnaden. Det kan innebära gemensam vårdnad, ensam vårdnad eller ingen vårdnad.

Förälder väcker talan

Det är den förälder som vill ha ändringar i frågor om vårdnad, boende och umgänge som väcker talan i domstol. Vårdnadstvisten kommer att handläggas av den domstol där barnet bor eller den domstol som ligger närmast barnets ort. Det kan ta olika lång tid innan det finns ett beslut om vårdnaden, allt från 6 månader till 2 år. Ofta fattar domstolen ett tillfälligt beslut i frågan som ska prövas och beslutet gäller tills domen kommer och vinner laga kraft.

Erfaren jurist

Det är viktigt att du företräds av en sakkunnig jurist i domstolen som har erfarenhet av frågor som rör vårdnaden av barn. Det är viktigt att mötas av ett personligt engagemang och ett intresse för just din och ditt barns situation. En vårdnadstvist kan vara slitsam för både barn och föräldrar.

ENSAM VÅRDNAD

Det finns möjlighet att under särskilda omständigheter få ensam vårdnad om sitt barn dvs att vara ensam vårdnadshavare. Om den andre förälder är olämplig att ha vårdnaden om barnet till följd av exempelvis missbruksproblem eller om föräldern utsatt dig eller barnet för våld eller övergrepp. Om det råder djupa samarbetssvårigheter mellan dig och den andre föräldern som hindrar er att komma överens om barnets vård och uppfostran. Om den andre föräldern hindrar dig från att träffa ditt barn och gör sig skyldig till umgängessabotage.

Komma överens om ensam vårdnad

Det händer också att en förälder inte är kontaktbar av olika anledningar vilket också omöjliggör gemensam vårdnad. Det innebär inte alltid att det behöver vara en vårdnadstvist utan man kan också som föräldrar komma överens om att barnet ska ha en ensam vårdnadshavare.

Behöver du hjälp?

Om du har funderingar eller en önskan om att ändra i frågor om vårdnad, boende och umgänge för ditt barn är du välkommen att kontakta oss. Om ni som föräldrar inte kan komma överens kan det vara bra att ta in en utomstående som hjälp. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara frågor kring vårdnad, boende och umgänge och även hjälpa till med eventuella ändringar i vårdnaden.

För att få kontakt med våra jurister som är specialister på frågor om vårdnad, boende och umgänge och få en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss