Tjänster från våra familjerättsjurister

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Familjerätt

Svensk Familjejuridik är specialister på familjerätt. Vi har erfarenhet av att lösa konflikter i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn, arvstvister och meningsskiljaktigheter i frågor som rör bodelning vid dödsfall, skilsmässor och separationer. Vi företräder enskilda i tvister i domstol och är dagligen aktiva i olika spörsmål kring familjerätt med stort fokus på vårt uppdrag.

Vi har en god processvana men arbetar även mycket med förlikningar utanför domstol. Vi företräder även barn, unga och föräldrar i förvaltningsrättsliga mål där de är föremål för insatser med stöd av LVU.

Vårdnad, boende och umgänge

Vi kan hjälpa dig med frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Det är inte alltid lätt att få ett fungerande samarbete kring barnen. Ibland går det att få till en lösning utan att behöva tvista i domstol men om det inte är möjligt att hitta en fullgod lösning utanför domstol så behöver beslutet om vårdnad, boende och umgänge fattas av rätten. Då kan vi vid behov företräda dig i en domstolstvist gentemot den andre parten.

Ekonomisk familjerätt

Vi kan hjälpa dig med frågor som rör de ekonomiska förhållandena mellan dig och dina familjemedlemmar. Vi hantera dagligen ett stort antal ärenden som har en viktig ekonomisk betydelse och kan innebära stora konsekvenser för de berörda. Det kan handla om att avtala bort regler i sambolagen eller testamentera en fastighet till en nära anhörig som enskild egendom. Alla förhållanden behöver regleras i juridiska dokument och uppfylla vissa formkrav för att kunna anses som giltiga. 

Ett heltäckande förhållningssätt

Det är inte alltid lätt att helt greppa alla regler och lagar som rör familjerättens områden. De flesta människor kommer någon gång i kontakt med familjesituationer som styrs av rättsliga regleringar. Alla större händelser i familjen som exempelvis äktenskap, födsel, separationer och dödsfall får juridiska konsekvenser.  Det finns många vinster i att ha lite extra koll på vad som gäller juridiskt i de olika faserna i livet.

Vi på Svensk Familjejuridik är specialister på familjerättens alla områden vilket innebär att vi kan ge dig allt det stöd som du behöver i ditt ärende.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss