Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt
Våra Regioner

Vad vi kan göra för dig

Svensk Familjejuridik är tillskillnad från de allmänpraktiserande byråerna specialister inom det familjerättsliga området. Byrån är endast verksam inom familjejuridiken och handlägger ärenden relaterade till familjefrågor dagligen. Vi erbjuder kvalificerade juridiska tjänster för främst privatpersoner men även myndigheter. Vi jobbar dagligen med att öka människors trygghet och för att göra livet så enkelt som möjligt.

Familjerätt handlar i grunden om vilka rättigheter och skyldigheter som familjens medlemmar har gentemot varandra. Familjerätt är därför ett omfattande och mångfacetterat område med många aspekter att känna till och ta hänsyn till. Vår målsättning är att kunna förebygga tvister och osämja inom familjen genom att på förhand avtala om framtida situationer. Det är dock inte alltid möjligt att förhindra en rättsprocess. Svensk familjejuridik har lång erfarenhet från att bereda, processa och driva familjerättsliga frågor både i och utanför domstol. Vi tar ett helhetsgrepp om situationen. Våra specialister hjälper människor som befinner sig i olika faser i livet.

Våra målsättningar

Svensk familjejuridik har ambitionen att alltid uppnå bästa möjliga resultat för klienten som vi företräder. Hos oss arbetar engagerade jurister, alla med egna kompetensområden där de haft möjlighet att fördjupa sig utifrån sina intressen.

Det innebär att juristerna frekvent ställs mot olika familjerättsliga frågor som behöver den bästa möjliga lösningen för just vår klient. Ju oftare en jurist ställs inför en juridisk bedömning desto bättre kommer den juridiska bedömningen att bli. Det innebär att vi också håller oss uppdaterade med betydelsefulla domstolsavgöranden inom familjerätten. Vår målsättning är att ha nöjda klienter som gärna återkommer i ett senare skede i livet.

Tjänster

Svensk Familjejuridik handlägger årligen flera hundra ärenden där byråns jurister företräder våra klienter. Vi handlägger i princip alla tänkbara former av familjerättsliga frågor både utifrån svensk rätt med även internationell rätt.

Bland våra uppdrag hör bland annat:

  • Vårdnad, boende och umgängesfrågor

  • Äktenskapsförord och samboavtal

  • Bodelning vid separation, skilsmässa och dödsfall

  • Testamenten

  • Handlägga dödsbon

  • Upprätta gåvobrev och skuldebrev

  • LVU förhandlingar

Internationell erfarenhet

Svensk Familjejuridik har en gedigen internationell erfarenhet. Våra jurister företräder regelbundet klienter där den internationella rätten har haft stort utrymme och reglerats i exempelvis Haagkonventionen eller Bryssel II förordningen.

SVENSK FAMILJEJURIDIK I KORTHET

Tjänster

Svensk Familjejuridik hjälper flera hundra klienter varje år med familjerättsliga spörsmål. Vi arbetar med frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vi löser arvstvister och meningsskiljaktigheter kring testamenten och bodelningar.

Familjerätt

Vi på Svensk Familjejuridik tar hand om alla typer av frågor inom det familjerättsliga området. Vi hjälper föräldrar med allt från umgängesavtal till vårdnadstvister.

Internationell erfarenhet

Vi har erfarenhet av internationella tvister och företräder våra klienter oavsett vilken karaktär det familjerättsliga ärendet har.