Behöver du hjälp med ditt LVU?

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

Vad innebär LVU för dig som ungdom

LVU är en förkortning som hänvisar till Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det är socialtjänsten som ansöker hos Förvaltningsrätten om att ett barn eller en ungdom ska vårdas med stöd av LVU. Socialtjänsten ska, i den mån det är möjligt, vidta åtgärder och bevilja insatser i samarbete med barnet/ den unge och dennes vårdnadshavare. Det är först när vården inte kan ges under frivilliga former som det är aktuellt med ett LVU. Du som ungdom har rätt att få ett LVU beslut omprövat om du önskar det och det är i sådant fall staten som ska betala för processkostnaden.

Måste vara risk för hälsa och utveckling

Om någon vårdas med stöd av LVU behöver vissa kriterier vara uppfyllda. Det ska finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling kan komma till skada om den unge inte vårdas med stöd av LVU. Ibland kan den unges förutsättningar och omständigheter förändras vilket gör att det finns skäl till att tvångsvården bör upphöra. Den unges inställning och motivation till förändring är ofta av vikt när domstolen ska fatta beslut om huruvida vården ska kvarstå eller upphöra. Ibland kan det vara så att de omständigheter som fanns när vården påbörjades inte längre kvarstår.

Om Socialtjänsten vill förlänga ditt LVU kan du begära omprövning

Om en ungdom vill få sitt LVU rättsligt prövat behöver den begära det hos den socialtjänst som är ansvarig för vården. Det kan vara svårt att som ung veta hur man går tillväga för att få sin sak prövad eller att känna att man blir lyssnad till. Om man vårdas med stöd av LVU så har man alltid rätt till ett ombud som för den unges talan i rättssalen. Det kostar inga pengar då staten står för kostnader som uppkommer och den unge har rätt att själv välja vilket ombud den vill ska företräda sig själv i rätten. Ombudet kommer då att försöka häva beslutet om LVU vård i domstolen.

Behöver du hjälp?

Om man vårdas med stöd av LVU kan det vara komplicerat att förstå lagstiftningen och den vård som domstolen beslutat om. Det kan också vara så att man vill få vården omprövad av rätten och inte vet hur det går till att avsluta en LVU vård. Behöver du hjälp med att förstå hur det fungerar med LVU eller har andra frågor kring LVU kan du få en kostnadsfri bedömning här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss