Rättsskydd eller rättshjälp i vårdnadstvist

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Vårdnad, boende och umgängesmål

När det saknas förutsättningar till att komma överens i frågor kring vårdnad, boende och umgänge så är det slutligt bara tingsrätten som kan fatta beslut. Det innebär att målet behöver anhängiggöras vid tingsrätten genom att en stämningsansökan lämnas in av någon av parterna. Så snart en stämningsansökan lämnas in påbörjas skriftväxlingen mellan parterna innan vårdnadsmålet slutligen kan komma att avgöra i en huvudförhandling. I en process om vårdnad, boende och umgänge kommer kostnader för ombudet i vissa fall kunna ersättas av hemförsäkringen via rättskyddet eller via statens rättshjälp.

Föräldern kan exempelvis uppfatta att situationen hos den andre föräldern är undermålig varpå föräldern anser att det finns fog för att skydda barnet gentemot den andre föräldern och hålla kvar barnet. Det kan också vara så att barnet inte vill till den andre föräldern och att den kvarhållande föräldern inte tillräckligt väl försöker att motivera barnet till kontakt eller umgänge med den andre föräldern.

Rättsskydd

Generellt så ingår det ett rättsskydd i en hemförsäkring som ersätter huvuddelen av de kostnader som det medför att anlita ett ombud i tvist om vårdnad, boende och umgänge. Försäkringsbolagen ställer vissa villkor som behöver vara uppfyllda för att en enskild ska kunna ta rättskyddet i anspråk. Det är ofta en huvudregel att den enskilde ska ha omfattats av en hemförsäkring under en sammanhängande period om minst 2 år. Om parterna nyligen separerat så villkoras ofta rättskyddet med att det behöver ha gått minst 1 år efter separationen innan vårdnadstvisten har uppstått. Den del som ersätts av försäkringbolaget varierar i regel mellan 75-80 % av kostnaderna som är förenade med att tvista om vårdnad, boende och umgänge.

Rättshjälp

Om den enskilde inte har rätt till rättsskydd så finns det möjlighet att få viss del av ombudskostnaderna i tvist om vårdnad, boende och umgänge ersatta av staten.  Rättshjälpslagen (1996:1619) reglerar vem som kan få ersättning och i vilken omfattning. Då rättshjälpen är ett statligt stöd så baseras ersättning på en beräkning av den enskildes förutsättningar att själv kunna stå för ombudets kostnader. Den enskilde har möjlighet att få ersättning med allt från 98 % av kostnaderna till 60 % beroende på inkomsterna och i särskilda fall vissa utgifter.

Ombudet i vårdnadstvisten ansöker

Det är ombudet som söker rättshjälp alternativt rättskydd i vårdnadsmål. Detta då förutsättningarna för finansiering behöver bedömas utifrån den enskilde individen och de rådande förutsättningarna. Det är försäkringsbolaget som slutligt avgör huruvida rättskydd ska beviljas eller inte. När det gäller rättshjälpen är det domstolen som beslutar efter ansökan från ombudet, i vissa fall kan även Rättshjälpsmyndigheten fatta beslut.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende