LVU - HEMTAGNINGSBEGÄRAN

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

LVU ska upphöra och vården omprövas

Det är bara en vårdnadshavare eller den unge själv, om den är över 15 år, som kan begära att LVU vården ska upphöra och göra en begäran om hemtagning. Om man är förälder utan att vara vårdnadshavare så behöver man först inleda en process i tingsrätten för att bli vårdnadshavare innan man kan begära att socialtjänsten omprövar vården.

Det är alltid socialtjänsten som avgör initialt om vården ska fortgå eller om barnets behov kan tillgodoses på annat sätt än via LVU vård. Det gör socialtjänsten genom att inleda en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL där socialtjänsten tar ställning inför vårdens upphörande eller dess fortgående, utifrån en vårdnadshavares begäran om hemtagning.

Barnet är placerat med en vårdplan

När barnet är placerat eller omhändertaget med stöd av LVU är det socialtjänsten som ansvarar för att barnets behov tillgodoses inom ramen för den pågående vården. Det ska alltid finnas en vårdplan där det framgår hur socialtjänsten utformat vården. Det innebär att de upprättat ett dokument där det framgår vilka behov barnet har och hur de ska uppfyllas av vårdformen. När socialtjänsten tar ställning till om LVU vården ska fortgå ska myndigheten bedöma om barnets behov kan tillgodoses på annat sätt än via LVU vården alternativt om barnets behov ändrats så att barnet inte längre behöver tvångsvårdas.

Omsorgsbrister och varaktig förändring

Om barnet är placerat som följd av en vårdnadshavares omsorgsbrister enligt 2 § LVU är det av vikt att omständigheterna har förändrats. Det innebär att de händelser eller faktorer som föranlett LVU vården behöver ha ändrats så att bristerna inte förekommer eller åtminstone förekommer i mindre grad i samband med en vårdnadshavares begäran om hemtagning. Dessa förändrade omständigheter behöver ha funnits under en längre tid så att det finns en stabilitet och tilltro till varaktigheten.

Ompröva vården

När en vårdnadshavare eller den unge som är över 15 år, begärt att vården ska omprövas genom en hemtagningsbegäran, så inleder socialtjänsten en utredning. Denna utredning kan pågå som längst 4 månader innan frågan om vårdens upphörande ska tas upp i socialnämnden. När det finns ett beslut i socialnämnden så kan vårdnadshavare eller den unge klaga på beslutet till Förvaltningsrätten om beslut går den enskilde emot. Det kommer då att bli en ny förhandling i Förvaltningsrätten utifrån överklagan.

LVU i Förvaltningsrätten med offentligt biträde

Socialtjänsten har skyldighet att anmäla vårdnadshavares eller den unges behov av ombud till Förvaltningsrätten som då utser ett offentligt biträde. Detta bör ske i samband med att en vårdnadshavare har begärt hemtagning och socialtjänstens utredning pågår. Det är staten som står för biträdets kostnader och den enskilde får lämna egna önskemål om vem som ska utses som ombud. Det offentliga biträdet ska underlätta i kontakten med socialtjänsten och vara behjälplig med att överklaga socialnämndens beslut om LVU vårdens fortsättning liksom företräda i Förvaltningsrätten.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende