GÅVOBREV FÖR FASTIGHET SOM SKA ÖVERLÅTAS

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Gåvobrev för fastighet som ska överlåtas 

Gåvobrev tillsammans med en ansökan om lagfart

Det händer att fastigheter överlåts inom familjen eller inom släkten av olika anledningar och enligt önskemål. Avseende fastigheter som gåva, är det viktigt att tänka på ändamålet med överlåtelsen. Mottagaren av gåvan ska kunna söka lagfart hos Lantmäteriet och därmed bli registrerad som ägare till fastigheten. För detta behöver mottagaren skicka ett gåvobrev tillsammans med ansökan om lagfart till Lantmäteriet. Normalt ska ansökningen göras inom tre månader efter det att gåvobrevet upprättades för att inte riskera vite.

Gåvobrev är en nödvändig handling

För att ge bort en fastighet räcker det inte med ett löfte om gåva av fastighet, inte ens om löftet är skriftligt, eftersom vissa formkrav enligt jordabalken måste vara uppfyllda. Gåva av fastighet förutsätter därför att ett gåvobrev (gåvohandling) har upprättats och signerats av gåvogivaren och gåvomottagaren. För att gåvomottagaren ska kunna få lagfart krävs normalt också att gåvogivarens underskrift styrkts av två vittnen. Det kan också vara bra att redogöra för om gåvan ska betraktas som enskild egendom då den annars kan betraktas som giftorättsgods.

Förklaring av överlåtelse

Om man vill ge bort eller överlåta en fastighet behöver man också skriva en så kallad överlåtelseförklaring. Där ska det framgå vad gåvogivaren vill med sin handling, alltså vilka avsikter som person som skrivit under brevet har. Fastigheten ska också anges så att den kan identifieras, för att underlätta när gåvomottagaren ansöker om lagfart. Objektet eller fastigheten som ges i gåva anges därför lämpligen med registerbeteckningen. Gäller gåvan del av en fastighet anges antingen viss area i kvadratmeter, annat areamått eller en andel av registerfastigheten. Om två eller flera personer äger en fastighet gemensamt krävs normalt att samtliga delägare ger sitt samtycke till gåvan.

Gåva av fastighet mellan makar och mellan sambor

Formkravet vid gåva av fastighet gäller även vid gåva mellan makar, enligt äktenskapsbalkens regler. En make blir således bunden när ett formenligt gåvobrev har upprättats. Gåvotagaren får däremot inte skydd mot gåvogivarens eventuella borgenärer förrän gåvan har registrerats i äktenskapsregistret. För att få lagfart krävs också att gåvan har registrerats i äktenskapsregistret vilket förs av Skatteverket. Vid gåva mellan sambor gäller de vanliga gåvoreglerna i jordabalken.

Villkor för gåvan ska vara skriftligt

Samtliga villkor för gåvan bör avtalas skriftligen och framgå av gåvobrevet. Det kan handla om återgångsvillkor, alltså under vilka förutsättningar som gåvan kan återgå till gåvogivaren. Det kan också vara villkor som begränsar gåvotagarens rätt att förfoga över fastigheten exempelvis om det rör sig om en sommarstuga som gåvogivaren önskar ha tillträde till vissa perioder. Angående dessa förfogandeinskränkningar, som exempelvis ett nyttjande under en viss semesterperiod, kan innebära att gåvogivaren har ett särskilt intresse av att gåvotagaren inte omsätter gåvan i kontanter genom försäljning eller pantsättning. Övriga villkor som kan vara av intresse för båda parter är tillträdesdag, gåvans värde, eventuella skulder, eventuella inteckningar och pantbrev.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende