Framtidsfullmakt - så skriver du rätt enligt lag

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som ger en person rätt att företräda dig om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande hamnar i ett varaktigt tillstånd som gör att du inte längre har förmågan att ta hand om de frågor som fullmakten avser. Det innebär att du kan välja ut en person som kan företräda dig i de fall du av någon anledning skulle bli beslutsoförmögen.  Genom en framtidsfullmakt tar du själv kontroll över framtiden, och ser till att någon du litar på tar hand om dig i de fall du inte längre kan göra det själv. Om det inte finns en framtidsfullmakt utses istället en god man eller förvaltare som fattar beslut kring din person.

Formkrav på framtidsfullmakten

Det finns ett antal formkrav som ska vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Den som undertecknar en framtidsfullmakt måste ha fyllt 18 år och vid tillfället ha förmåga att ta hand om sina angelägenheter, d.v.s. vara beslutsförmögen. En framtidsfullmakt måste vara skriftlig, och när fullmaktsgivaren (personen som ger någon annan rätt att företräda den) skriver under ska två vittnen närvara och intyga skriftligt att det är fullmaktsgivaren som signerat. Vittnena ska veta om att det är en framtidsfullmakt och den som fullmakten ges till (den som senare får rätt att företräda fullmaktsgivaren, fullmaktshavaren) får inte själv vara ett vittne.

Det finns ett antal omständigheter som måste framgå av framtidsfullmakten. Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som får rätt att företräda fullmaktsgivaren i framtiden, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och om det finns några övriga villkor.

Kontrollmekanismer att fundera över

En viktig övrig omständighet kan vara vem som ska bedöma när fullmakten ska träda i kraft. En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren är i en sådan situation som innebär att den inte längre kan ta ställning i de frågor som fullmakten avser, d.v.s. när personen av en eller annan anledning inte längre är beslutsförmögen. Den tidpunkten avgörs, om inget annat står, av den som fått fullmakten men kan om det skrivs in i fullmakten istället avgöras av en tingsrätt. På så sätt riskerar inte fullmaktsgivaren att fullmakten används innan fullmaktsgivaren utifrån en objektiv bedömning är beslutsoförmögen. Det blir då tingsrätten som avgör om fullmakten bör träda ikraft.

Granska fullmaktstagaren

En annan kontrollmekanism som kan läggas in i en framtidsfullmakt är en granskare. En granskare är en person som ges rätt att granska fullmaktshavarens verksamhet och som fullmaktshavaren måste rapportera till om granskaren begär det. Om ingen granskare har valts måste fullmaktshavaren på begäran av fullmaktsgivarens make, sambo eller närmaste släktingar redovisa sitt uppdrag. På så vis finns det en viss tillsyn över de beslut som fullmaktstagaren fattar.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende