Förutsättningar för ensam vårdnad

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Vad är utgångspunkten i vårdnadsfrågor?

En viktig utgångspunkt i frågor om vårdnad, är att barn har rätt till en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. Att föräldrar till ett barn har gemensam vårdnad anses främja goda förhållanden mellan barn och föräldrar. Den gemensamma vårdnaden innebär att föräldrarna har ett gemensamt ansvar i att tillgodose de behov ett barn har vad gäller omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran. I de fall som föräldrarna separerar men ändå har gemensam vårdnad så är det viktigt att föräldrarna kan kommunicera på ett sådant sätt att barnets bästa fortsättningsvis är i fokus.

När blir ensam vårdnad aktuellt?

Det finns vissa situationer och omständigheter som kan innebära att ensam vårdnad anses vara bättre för ett barn än gemensam vårdnad.

Det som är av särskild vikt i fråga om gemensam vårdnad mellan föräldrarna kan föreligga är föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet. Om föräldrarnas samarbetsförmåga är väldigt dålig och båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad så är gemensam vårdnad inte till barnets bästa. En domstol kommer inte i ett sådant fall besluta om att vårdnaden ska vara gemensam om det inte föreligger synnerliga skäl såsom att det ändock bedöms sämre för barnet att endast ha en vårdnadshavare. Tingsrätten gör en individuell prövning i varje enskilt fall.

Vidare så kan ensam vårdnad även förekomma i andra fall. Ofta innebär det att en förälder kan betraktas som olämplig att vara vårdnadshavare. Det kan bland annat handla om våld i hemmet, missbruksproblematik och viss kriminalitet. Förälderns agerande i övriga frågor kan vara klandervärt såsom att man på ett otillbörligt sätt villkorar att man ska signera viktiga handlingar eller försvårar för barnet på andra sätt att få tillgång till stöd och hjälp.

Vad ska man tänka på som förälder?

Det är av vikt för en förälder är att beakta hur barnets bästa är i fokus. Det handlar om barnets rätt till föräldrarna, inte föräldrarnas rätt till barnet. Det därför viktigt att man som förälder beaktar barnets behov av en nära och god relation med båda sina föräldrar i den utsträckning som anses rimligt. Tingsrätten fäster stor vikt vid en förälders förmåga att ombesörja så att barnet har en god och när kontakt med den andra föräldern. Det innebär att tingsrätten vill se att föräldern underlättar för barnet i relation till den andre föräldern, genom att uppmuntra kontakt och följa överenskommelser.

Det kan dock vara lika viktigt att man som förälder kan se att barnet riskerar att fara illa i kontakten med den andre föräldern. Detta om det finns missförhållanden som ger konsekvenser för barnet på både kort och lång sikt. Då behöver man agera till skydd för barnet vilket lämpligen görs i samråd eller utifrån rekommendation av socialtjänsten.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende