BOUPPTECKNING

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Bouppteckning

När en person har avlidit ska en bouppteckning upprättas över dödsboet, alltså avseende det som kan utgöra arv. En bouppteckning är en skriftlig sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder vid tidpunkten för bortgången.  Om den avlidne lämnar en efterlevande make eller maka ska även dennes ekonomiska tillgångar och skulder antecknas i bouppteckningen.

Dödsboet utser förrättningsmän

Den som bäst känner till den avlidnes tillgångar och skulder ska utses till bouppgivare. Den utser därefter två personer till förrättningsmän. Om dödsboet tar hjälp av en jurist så är ofta juristen en förrättningsman och upprättar bouppteckningen. Förrättningsmännen kommer sedan när bouppteckningen är klar att underteckna handlingen tillsammans med bouppgivaren. Genom sin underskrift intygar förrättningsmännen och bouppgivaren att bouppteckningens innehåll är korrekt. Det innebär att allt är riktigt antecknat och att tillgångar har värderats efter bästa förmåga.

En förrättningsman får inte vara arvinge till den avlidne eller genom testamente ha rätt att erhålla arv efter den avlidne. Det kan vara en god idé att ta hjälp av en jurist vid upprättande av en bouppteckning. Dels då det är många regler att förhålla sig till, dels för att i stället kunna fokusera på att bearbeta sorgen efter den avlidna personen.

Bouppteckningsförrättning

När sammanställningen över den avlidnes ekonomiska tillgångar och skulder är klar kan en förrättning hållas. Det är ett möte dit samtliga dödsbodelägare ska kallas. Under mötet går dödsboets tillgångar och skulder igenom. För det fall den avlidne har ett testamente kommer även det att läsas upp. En förrättning ska hållas inom tre månader från det att personen avled. Syftet med en förrättning är att samtliga dödsbodelägare ska ges möjlighet att få information om vad som ingår i dödsboet. Dödsbodelägare som kallas till förrättningen måste inte delta. Den enda som måste vara med på förrättningen är bouppgivaren och de två förrättningsmännen.

Bouppteckningen registreras

Inom fyra månader efter att personen har avlidit ska en färdig bouppteckning skickas in till Skatteverket för registrering. När bouppteckningen skickas in måste en förrättning ha ägt rum. För det fall någon dödsbodelägare inte varit med under förrättningen behöver bouppteckningen kompletteras med antingen ett kallelsebevis eller ett mottagningsbevis, det vill säga något som styrker att dödsbodelägaren blivit kallad till förrättningen och sedan valt att inte delta.

Varför behövs en bouppteckning?

En registrerad bouppteckning är dödsboets legitimation över vem som har rätt att vidta åtgärder för dödsboet samt företräda dödsboet. En registrerad bouppteckning behövs bland annat för att en bank ska tillåta uttag eller andra transaktioner från den avlidnes konton. En registrerad bouppteckning behövs även för att kunna göra ett arvskifte, det vill säga fördela arvet efter den avlidna till dennes arvingar.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende