BOSTADSRÄTT SOM GÅVA

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Bostadsrätt som gåva

Gåvobrevet är en viktig handling

Om man som innehavare av en bostadsrätt vill överlåta bostaden till någon krävs att man följer de regler som finns för att undvika framtida problem. För att ge bort en bostadsrätt behöver givaren och tagaren först upprätta ett gåvobrev dem emellan. För att gåvan ska anses fullbordad i förhållande till givaren krävs enligt praxis också att bostadsrättsföreningen har underrättats om gåvan. Det behövs dock inga vittnen när man ger bort en bostadsrätt. Formkraven som finns enligt bostadsrättslagen är dock att gåvohandlingen ska upprättas skriftligen och skrivas under av den som ger gåvan och den som tar emot gåvan. Handlingen ska också innehålla uppgifter om den bostadsrätt som överlåtelsen avser. Om gåvogivaren är ensam ägare till bostadsrätten men gift, ska även make/as samtycke till gåvan finnas.

Gåvan blir ogiltig

Om man som givare inte följer formkraven kan bostadsrättsgåvan ändå anses som giltig om talan om dess ogiltighet inte väcks inom två år från den dag då gåvan gavs. En gåva av bostadsrätt kan också bli ogiltig om den person som en bostadsrätt övergått till genom gåva, förvägras medlemskap i bostadsrättsföreningen. Även om gåvan fullbordas genom underrättelsen till föreningen kan alltså gåvan återgå till givaren om inte gåvotagaren får medlemskap i föreningen.

Underrättelse till bostadsrättsföreningen

När bostadsrättsföreningen underrättas om att en bostadsrätt har getts bort ska, enligt regler i bostadsrättslagen, föreningen lägga en kopia av gåvobrevet till föreningens lägenhetsförteckning. Det kan vara bra för gåvogivare och gåvotagare att känna till eftersom föreningen kan komma att begära att få en kopia på gåvobrevet. En överlåtelse av en bostadsrätt blir enligt praxis skyddad mot överlåtarens eventuella borgenärer först då bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen. Underrättelsen till bostadsrättsföreningen tjänar alltså både syftet att skydda gåvotagaren mot gåvogivarens eventuella borgenärer liksom att gåvan ska anses fullbordad i förhållande till givaren.

Gåva av bostadsrätt mellan makar och mellan sambor

Formkravet vid gåva av bostadsrätt gäller även vid gåva mellan makar, enligt äktenskapsbalkens regler. En make eller maka blir således bunden när ett formenligt gåvobrev har upprättats. Gåvotagaren får däremot inte skydd mot gåvogivarens borgenärer förrän gåvan har registrerats i äktenskapsregistret som förs av Skatteverket. Vid gåva mellan sambor gäller de vanliga gåvoreglerna i bostadsrättslagen.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende