Bortavarande part – barnets andra förälder är otillgänglig

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Föräldern är borta

Det händer att föräldrar flyttar långt bort eller av andra skäl gör sig själva otillgängliga. Det innebär att föräldern inte går att kontakta i frågor som rör barnet. För det fall att vårdnaden är gemensam så innebär det ofta stora svårigheter i vardagen när barnets förälder har kontakt med exempelvis skola och sjukvård. Det kan vara viktiga handlingar såsom pass eller tillgång till viss sjukvård som ska signeras av båda vårdnadshavare eller där det krävs samtycke. I dessa fall är det påkallat att göra ändringar i vårdnaden då sådana förhållanden inte gynnar barnet som kan få sämre tillgång till bland annat vård och stöd. Det innebär att den förälder som finns tillgänglig för barnet behöver stämma den frånvarade förälder i tingsrätten för att kunna få ensam vårdnad.

Tingsrätten förordnar en god man

När tingsrätten tar emot en stämningsansökan där ena parten inte går att nå behöver de sätta en person i dennes ställe. Detta för att den frånvarande partens juridiska rättigheter ska tillvaratas under processen. Om personen således anses befinna sig på okänd ort och därmed inte går att få kontakt med beslutar domstolen att personen ska representeras av en god man som utses av rätten.

Att en person representeras av en god man innebär i praktiken att personen som förordnas som god man företräder motparten och ska tillvarata dennes intressen. Den gode mannen ska därmed dels försöka få tag på föräldern för att få reda på vad denna anser i tvistefrågan, dels se till förälderns önskemål och framföra dessa till rätten.

Processföringen när motparten är okontaktbar

Vanligtvis påverkas processen först och främst genom att de första delarna av processen förlängs och tar mer tid. En domstolsprocess inleds med att en person skickar in en stämningsansökan till domstolen, där personen framför vad den vill att domstolen ska besluta om och varför. Domstolen försöker sedan få tag på motparten för att höra hur personen ställer sig till det som står i stämningsansökan. Domstolen har en skyldighet att försöka få tag på personen, och det kan därför ta ett tag innan en god man förordnas. Under tiden då domstolen försöker få tag på motparten står processen stilla, vilket gör att den helt enkelt tar längre tid än i andra fall.

Utfallet i rättegången om motparten inte går att kontakta

I mål om vårdnad-, boende- och umgängesfrågor kan en bortavarande part påverka utgången av rättegången i relativt hög grad. Denna typ av mål rör vanligtvis frågor om samarbetsproblem mellan parterna eller att den ena föräldern inte har förmågan att, eller intresset av, att ta hand om sitt barn. Om en förälder i dessa fall inte går att få tag på eller gör sig otillgänglig visar det att personen inte går att samarbeta med eller inte har något större intresse av barnet. Rent generellt förstärks därmed möjligheten att få rätt och anförtros ensam vårdnad om motparten inte är kontaktbar. Detta då barn kan komma att påverkas mycket av en bortavarande förälder. Gemensam vårdnad kräver att parterna kan komma överens samt att båda föräldrarna undertecknar viktiga handlingar och fattar gemensamma beslut. En person som inte kan nås kan omöjligt skriva under nödvändiga handlingar, vilket därmed omöjliggör en gemensam vårdnad. Det är barns bästa som ska vara avgörande i domstolen och barn ska inte behöva drabbas av att en förälder är bortavarande vilket tingsrätten tar stor hänsyn till.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende