Bodelning vid skilsmässa

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Vad är en bodelning?

En bodelning innebär i korthet att du och din före detta make/maka delar upp egendomen mellan er i samband med skilsmässan. Utgångspunkten för vilken egendom som ska ingå i bodelningen är den egendom makarna hade den dag som skilsmässoansökan inkom till tingsrätten. En bodelning ska ske när äktenskapet är upplöst, d.v.s. när domstolen beslutat att skilsmässan är klar men kan även om någon av makarna begär det ske under tiden som domstolen hanterar ansökan om äktenskapsskillnad. 

Vad ingår i en bodelning? 

En bodelning sker genom att makarna upprättar ett dokument som båda skriver under. Där fördelas den egendom som anses vara giftorättsgods. Giftorättsgods definieras som all egendom som inte är enskild. Egendom kan göras till enskild genom äktenskapsförord eller genom villkor i testamente samt gåvobrev. Om egendom som är enskild sålts och något annat köpts för pengarna är även den egendomen enskild.

Parterna får även i skälig omfattning undanta kläder, föremål som uteslutande är till den enas personliga bruk (exempelvis dyrare hobbyartiklar, smycken och liknande) samt personliga gåvor. Förutom detta finns även en del mindre vanliga undantag gällande rättigheter, ersättning för personskada eller kränkning och liknande. 

Båda makarna är skyldiga att redovisa sin egendom och lämna uppgifter om sådant som kan vara av betydelse vid bodelningen.

Hur går en bodelning till?

Först sker en andelsberäkning, dvs. hur mycket av giftorättsgodset som vardera parten ska tilldelas. Vid andelsberäkningen sker en avräkning för parternas skulder, så att de båda parterna vardera ska få minst en andel som täcker partens skulder. Vad som sedan återstår av det sammanlagda värdet av giftorättsgodset delas således lika mellan personerna. Har den ena maken i närtid kraftigt minskat sitt giftorättsgods ska det räknas som att den parten fortfarande har det som getts bort. Jämkning kan således ske av resultatet av andelsberäkningen. Sådan jämkning görs med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

När andelarna har räknats ut ska giftorättsgodset fördelas. Vardera part har i första hand rätt att få sin egen egendom. Den part som bäst behöver gemensam bostad eller bohag har rätt att få det vid bodelningen. Om en part i stället för att lämna över egendom vill ge motsvarande belopp i pengar har denna rätt att göra så.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om de före detta makarna inte kan komma överens kan den part som vill att en bodelning ska ske begära att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. I de delar där makarna inte kommer överens kommer bodelningsförrättaren att besluta. Om en part är missnöjd med bodelningsförrättarens bodelning kan bodelningen överklagas.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende