BODELNING VID SEPARATION FRÅN SAMBO

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Om en sambo avlider

Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, ska begäran om bodelning dock framställas senast när bouppteckningen efter sambon förrättas. Det är den som påstår att han eller hon har begärt bodelning inom tidsfristen som får visa att påståendet är riktigt. Följden av att en begäran om bodelning inte görs i rätt tid är normalt att bodelning inte blir av.

Överlåta egendom eller förbereda bodelning

Bodelning kan inte göras under tiden då samboförhållandet fortfarande pågår. Sambor som vill överföra egendom mellan sig under pågående samboförhållande får överlåta egendom på vanligt sätt. Det finns också möjlighet till föravtal om bodelning inför ett omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet. Ett sådant avtal ska i så fall skrivas i en handling som undertecknas av samborna. Om en bodelning har begärts av den ena parten inom tidsfristen är den andra skyldig att medverka till att bodelning genomförs. I annat fall kan bodelningsförrättare förordnas via tingsrätten.

Samboegendomen delas

Det är samboegendomen som genom bodelningen ska fördelas mellan de som var i samborelationen. Det innefattar den gemensamma bostaden och gemensamt bohag, om egendomen anskaffats för gemensam användning. I samboegendomen ingår inte egendom som har gjorts till en sambos enskilda egendom genom villkor av tredje man i testamente eller vid gåva. I samboegendom ingår heller inte vad som ersatt enskild egendom exempelvis om gåvor eller arv på något sätt har ersatts med annat. Det finns även egendom som sambor kan ha avtalat om inte ska ingå i en bodelning.

Samboegendomen beräknas i andelar

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena var den dag då samboförhållandet upphörde. Bodelningen syftar till en hälftendelning av samboegendomen mellan personerna i den tidigare samborelationen. Först sker en andelsberäkning, dvs. hur mycket i värde av egendomen som vardera ska tilldelas. Vid andelsberäkningen ska viss hänsyn tas för personernas skulder. Om en skuld inte är hänförlig till någon särskild egendom, ska skulden i första hand täckas med egendom som inte ingår i bodelningen. Vad som sedan återstår av det sammanlagda värdet av samboegendomen delas lika mellan personerna. Jämkning kan ske av resultatet av andelsberäkningen. Sådan jämkning görs med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bostaden kan ingå i bodelningen

Det finns viss övertagande- och lösningsrätt när det gäller den gemensamma bostaden. Den som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att få överta bostad eller bohag som tillhör den andra är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det finns även en rätt att i stället för att lämna egendom till den andra betala motsvarande belopp i pengar. Den som bäst behöver den gemensamma hyres- eller bostadsrätten som inte utgör samboegendom kan också, om det är skäligt, överta den och ersätta den andra för bostadsrättens värde. Det kan vara lämpligt att vid bodelningens inledande göra en lista över varderas tillgångar och skulder vid tiden för förhållandets upplösning. Denna egendom och eventuella skulder bör vara hänförliga till samboegendomen för att omfattas av bodelningen.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende