ÄKTENSKAPSFÖRORD

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Giftorättsgods regleras

Utan ett äktenskapsförord så delas värdet av all egendom lika vid en skilsmässa. Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar avtala att hela eller delar av det så kallade giftorättsgodset inte ska ingå vid en eventuell bodelning. Ett äktenskapsförord kan därför leda till mindre osämja om hur tillgångar ska fördelas om makarna skiljer sig. Vid en bodelning ska allt som inte är enskild egendom fördelas med hälften vardera.

Äktenskapsförord – romantik och juridik

När två personen gifter sig är det nog inte många som tänker tanken att ett äktenskapsförord borde upprättas. Tyvärr har äktenskapsförordet fått en, för många, negativ klang och det är något som är svårt att ta upp till diskussion mellan makar och blivande makar. Ett äktenskapsförord kan tvärtemot vad många tror vara en gest av omtänksamhet och hjälpa till att undvika framtida oklarheter.

Hur upprättas ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar och ska vara skriftligt. Det ska undertecknas och dateras av båda parterna men det behöver inte bevittnas. Innehållet i äktenskapsförordet kan variera beroende på makarnas situation. Det som regleras i avtalet är att någon eller båda makarnas giftorättsgods ska omvandlas till enskild egendom. När äktenskapsförordet är upprättat och undertecknat ska det sedan skickas till Skatteverkets äktenskapsregister för registrering.

Justera tidigare äktenskapsförord

Om makarna sedan tidigare har ett registrerat äktenskapsförord som man vill ändra behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas på samma sätt som det ursprungliga. I det nya äktenskapsförordet kan man upphäva det som tidigare avtalats och på så sätt göra en ändring. Det nya äktenskapsförordet ska sedan skickas in till Skatteverkets äktenskapsregister för registrering. Om man har ett äktenskapsförord som i stället ska upphävas görs det på samma sätt som vid ändring, alltså ett nytt äktenskapsförord upprättas för att upphäva det tidigare vilket skickas in för registrering.

Äktenskapsförordets betydning

Många är av uppfattningen att när två personer ingår äktenskap så äger man alla tillgångar gemensamt vilket inte stämmer. Under hela äktenskapet kvarstår ägarförhållandet såsom det gjorde innan. Var och en har ett fortsatt ansvar för både sina tillgångar och sina skulder. Utgångspunkten vid en bodelning med anledning av skilsmässa är att samtliga av makarnas tillgångar och skulder ska fördelas med hälften vardera, man har ett giftorättsanspråk gentemot varandra oavsett om den ena maken äger mer tillgångar än den andra. Om man vill frångå en sådan hälftendelning behöver ett äktenskapsförord upprättas.

Det kan även finnas andra anledningar till att ha ett äktenskapsförord. Makarna kan ha erhållit gåvor eller arv bestående av släktgårdar, antika möbler eller annat som man vill ska stanna i släkten. Det kan även vara viktigt för den som äger ett företag då det annars kan bli en kostsam skilsmässa som kan sluta med att företaget inte kan drivas vidare. För att säkerställa att en viss tillgång inte ska involveras i en eventuell bodelning kan man avtala om enskild egendom genom äktenskapsförord.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende