Barn i tvistemål

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

Barns bästa

Det är föräldrabalken och barnkonventionen som ska vara vägledande vid frågor som rör barn. Det finns dock ingen generell definition av barnets bästa utan det är alltid en bedömning som domstolen gör utifrån det specifika barnets situation. Det finns flera aspekter som rätten ska beakta när de bedömer vad som är bäst för barnet.

Riskbedömning

Det ska göras en riskbedömning för att barnet kan komma att fara illa. Om barnet exempelvis utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort. Domstolen beaktar då tidigare begångna övergrepp eller hot om övergrepp.

Barnets egen vilja

Domstolen måste även ta hänsyn till barnets ålder och mognad när de fattar beslut kring barnet. Det finns ingen bestämd ålder när stor hänsyn till barnets vilja ska ske men 12 år brukar fungera som riktlinje. Allmänna synpunkter från barnet ska också beaktas.

Barnets behov av stabilitet

Det är barnets behov av stabilitet som ska vara styrande. Kontinuitetsprincipen är vägledande och har vuxit fram genom praxis där barn inte förväntas utsättas för alltför stora förändringar om det inte bedöms som motiverat. Det är en del av barnets grundläggande behov av trygghet och stabilitet. Det är en stor omställning för ett barn att flytta och byta miljö, därför ska inte ett barn flyttas i onödan.

Föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare

Domstolen ska även väga in förälderns lämplighet som vårdnadshavare, exempelvis kan förälderns allmänna attityd till våld tas i beaktande. Frågor som är relaterade till missbruksproblematik eller till förälderns psykiska hälsa kan också vara avgörande för domstolen.

Barnets umgänge och kontakt med föräldern som barnet inte bor hos är viktig. En boendeförälder bör underlätta barnets möjlighet till en nära och god kontakt med båda föräldrar.

Föräldrarnas tidigare överenskommelser och hur de förhållit sig till dessa är också en viktig punkt. Föreligger det en historik med umgängessabotage där boendeföräldern inte främjar barnets kontakt med föräldern som den inte bor hos kan det påverka utfallet i domstolen. Föräldrarnas förmåga att samarbeta är således en viktig aspekt att ta hänsyn till.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss