Familjerätt I Vårdnadsmål

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Svensk familjerätt 

Byråns jurister har specialistkompetens inom familjerätt och hanterar dagligen ett stort antal familjerättsliga ärenden för våra klienter. Juristerna har specifika intresseområden där de är verksamma. Byråns hantering inom det familjerättsliga området är obegränsad och varje vecka löser byråns jurister ett stort antal familjerättsliga spörsmål både i och utanför domstol.

Byråns jurister företräder föräldrar i vårdnad, boende och umgängesmål. Vi utformar avtal och hjälper till med att begära verkställighet av domar eller utreda om eventuella hinder för verkställighet föreligger. Vi kommunicerar med motpartens ombud, för din talan gentemot domstolen och ditt barns hemkommun.  När omständigheterna är sådana att det är andra stater än Sverige inblandade är våra jurister specialiserade även inom internationell familjerätt kopplat till tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Internationell familjerätt 

Det är inte ovanligt att familjerättsliga spörsmål kan sträcka sig över landsgränser där hänsyn behöver tas till internationella konventioner och förordningar såväl som lokal lagstiftning.  Det kan handla om boende, umgänge och vårdnad av barn där föräldrarna har olika hemländer, medborgarskap och hemvist. Lagstiftningen avseende familjerätt kan skilja sig kraftigt åt i olika länder.

Vad säger lagen om bortförda eller kvarhållna barn?

I internationella familjekonflikter finns det alltid en risk för att barn kan föras bort och bli kvarhållna i ett annat land av en förälder, mot den andre förälders vilja. Det kan då vara bra att vara förberedd med namn och adresser på släktingar eller andra personer som barnet kanske bor hos eller som kan ha viktig information om barnet. Utrikesdepartementet är centralmyndighet för ärenden med olovligt bortförda och kvarhållna barn.

I huvudsak är det myndigheten i landet som barnet bodde i innan bortförandet som ska fatta beslut kring barnet. Det innebär att det är svensk domstol som ska pröva frågor om barnet om barnet bodde i Sverige innan bortförandet. Det krävs en noga genomgång av varje unik situation för att kunna uttala sig om vilken lagstiftningen och rättspraxis som barnet i det specifika fallet kan omfattas av. Svensk Familjejuridik är specialister på ärenden som detta.

Internationellt sett finns bland annat Haagkonventionen som täcker civila skyddsåtgärder gällande barn. Konventionen fastställer regler för vilket lands myndighet som har behörighet att vidta åtgärder. Landet i fråga behöver dock vara en stat som anslutit sig till Haagkonventionen för att den ska gälla. Bryssel II förordningen kan också vara tillämplig avseende bland annat föräldraansvar och äktenskapsskillnad.

Barns bästa 

I alla beslut som rör barn ska barnets bästa vara vägledande. Det finns dock ingen generell definition av vad som kan motsvaras av att vara barnets bästa som stämmer för alla barn. Det är flera olika saker som rätten ska ta ställning till när de ska utröna vad som kan bedömas motsvaras av barnets bästa i det specifika fallet.

Läs mer

Få en gratis rådgivning

Ring oss på 0771–299000 eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss

Behöver du hjälp?

Kontakta oss