Ensam vårdnad

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

Skäl till att utöva ensam vårdnad

Huvudregeln i svensk rätt är att vårdnaden utövas gemensamt av båda föräldrarna. Det kan dock finnas flera olika skäl till att vårdnaden bäst utövas av en förälder ensam. Det kan handla om bristande engagemang hos en förälder vilket gör att kontakten med barnet blir sporadisk. En vårdnadshavare ska kunna fatta beslut kring barnet som är förenliga med barnets bästa vilket innebär att föräldern behöver ha en god kontakt med sitt barn för att kunna bedöma vad som är bäst för barnet. Om en förälder är konstant frånvarande så är det sällan till gagn för barnet att vårdnaden utövas gemensamt. Tvärtom kan en gemensam vårdnad försvåra för barnet i kontakten med myndigheter och organisationer om vårdnadshavaren inte finns tillgänglig.

Ensam vårdnad när föräldern är olämplig

Det finns situationer där en förälder är olämplig att utöva vårdnaden. Det kan handla om en förälder som har egna svårigheter som följd av missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa vilket innebär att barnet kan komma att drabbas negativt. Vårdnadshavare har det juridiska ansvaret för barnet och ska således agera i enlighet med barnets intresse. Det kan också finns risker förenade med ett gemensamt vårdnadsansvar där barnet eller den andre föräldern kan komma att utsättas för våld, hot om våld eller sexuella övergrepp. I sådana fall finns det skäl för tingsrätten att upplösa den gemensamma vårdnaden eller låta den ensamma vårdnaden bestå. Detsamma gäller om det finns risk för att barnet kan komma att föras bort och kvarhållas i ett annat land vilket till viss del kan förhindras om föräldern inte kan agera i egenskap av vårdnadshavare då bör den gemensamma vårdnaden upplösas.

Samarbetssvårigheter skäl till ensam vårdnad

Det är viktigt att man som förälder inte svartmålar eller talar illa om den andre föräldern gentemot barnet. Barnet har rätt att tycka om båda sina föräldrar och ska inte försättas i en lojalitetskonflikt. Om samarbetet mellan föräldrarna inte är tillräckligt bra utan den gemensamma vårdnaden gör det svårt för barnet ska vårdnaden i regel utövas av en förälder ensam. Det innebär att föräldrarna inte kommunicerar med varandra i en tillräcklig omfattning kring saker som rör barnet. Barnet själv kanske får agera budbärare mellan föräldrarna i frågor som det är angeläget att vuxna tar ansvar för.

Det kan också vara så att föräldrarna inte kan komma överens eller fatta gemensamma beslut i viktiga frågor som rör barnet. Om föräldrar inte kan enas och därför inte signerar för barnet viktiga handlingar som kräver båda vårdnadshavares signatur och samtycke så kan det i förlängningen innebära att den gemensamma vårdnaden inte gynnar barnet och därmed bör upplösas.

Barnets bästa vid ensam vårdnad och umgängesrätt

Om en förälder har ensam vårdnad så förblir barnet i regel stadigvarande boende hos sin vårdnadshavare och har i stället ett reglerat umgänge med den andre föräldern. Det är endast i sällsynta fall som barnet inte har umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor med.

När barnet har en ensam vårdnadshavare så åligger det ett stort ansvar på vårdnadshavaren att tillse att barnet har en nära och god kontakt med den andre föräldern. Det innebär att främja umgänget på alla sätt och underlätta vid överlämningar eller andra fritidsaktiviteter som barnet har med den andre föräldern. Vårdnadshavaren ska informera umgängesföräldern i en sådan omfattning att umgänget med barnet kan ske på ett för barnet bra sätt utan att barnet själv blir den som får informera föräldern. Barnets egen vilja spelar också stor roll ju äldre barnet blir.

Om en ensam vårdnadshavare förhindrar umgänge eller på annat sätt motverkar att ett umgänge kommer tillstånd, utan goda skäl därom, finns det risk att förlora ensam vårdnad. Goda skäl kan vara att barnet far illa hos den andre föräldern och att skyddsaspekterna därför väger tyngre än barnets umgängesrätt. Vid svåra avvägningar kan det vara av vikt att ta kontakt med familjerätten eller ett juridiskt ombud för vidare rådgivning utifrån situationen som sådan.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss