HAR DU FRÅGOR OM DÖDSBO?

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

VAD ÄR ETT DÖDSBO?

När någon dör så övertas kvarlåtenskapen av ett dödsbo vilken fungerar som en juridisk person med både skulder och tillgångar. Regler för hur efterlevande ska hantera en avlidens egendom, det som kallas dödsbo, regleras i ärvdabalken. Om det finns skulder tillhörande dödsboet går inte skulderna i arv utan det är bara de tillgångar som finns i ett dödsbo som fördelas på arvingarna. Dock ska dödsboets skulder vara betalda innan tillgångarna kan fördelas. Ett dödsbo är en juridisk person ända fram till dess att arvet har fördelats genom arvskiftet, då upplöses dödsboet.

Dödsbodelägare kan vara make/maka eller sambo, barn, arvingar och testamentstagare. Om en person ensam ska företräda ett dödsbo behöver denna ha en fullmakt från övriga dödsbodelägare.

Själva förvaltningen av ett dödsbo kan överlämnas till en boutredningsman som arvtagarna själva väljer. Det är dock tingsrätten som behöver förordna den boutredningsman som arvtagarna utsett till förvaltare av dödsboet. Syftet med att utse en boutredningsman och göra en boutredning är att klarlägga vilken kvarlåtenskap som finns, samt eventuella skulder som dödsboet har. Denna utredning redovisas av boutredningsmannen i en bouppteckning. En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas till Skatteverket senast en månad därefter.

Behöver du hjälp med dödsbo?

Om någon närstående avlidit kan det vara svårt att veta hur det fungerar med ett dödsbo. Det kan också vara svårt att veta hur det blir med sitt eget dödsbo som man själv lämnar efter sig. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara frågor kring dödsbo och även hjälpa till vid arvskiften. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på frågor kring dödsbo och få en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss