HAR DU FRÅGOR OM BOUPPTECKNING?

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

BOUPPTECKNING

Bouppteckning är handlingen som uppger vilka tillgångar och skulder som finns i den avlidnes dödsbo. En bouppteckning behövs för att arvet ska kunna delas ut och är det första steget i en boutredning. Dödsbodelägare och efterarvingar kallas till bouppteckningen. 

Det är den efterlevande som har mest insyn över den avlidnes ekonomi som ansvarar för att en bouppteckning blir utförd.  Det innebär såklart inte att personen själv behöver försöka att göra bouppteckningen men personen har däremot ansvar för att beställa en bouppteckning. Dessa tjänster bekostas av dödsboet och behöver inte godkännas av övriga dödsbodelägare. 

I en bouppteckning ska det framgå vilka som är dödsbodelägare, arvingar och vilka som har testamenterats ett arv. Om den avlidne var gift kommer också makens/makans tillgångar och skulder att framgå i bouppteckningen. Om den avlidne var sambo kan samboegendomen anges i bouppteckningen om sambon begär bodelning.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. En bouppteckning ska dock förrättas inom tre månader från dödsdagen. Det innebär att arvingarna måste hålla ett möte, alltså bouppteckningen, inom de givna tidsramarna.

När Skatteverket har godkänt en bouppteckning skickas den tillbaka och dödsboet kan avvecklas och arvsskiftet genomföras. Dock först efter att skulder i dödsboet har betalats som exempelvis begravning och eventuella kostnader kring den bouppteckning som genomförts. Dessa kostnader är prioriterade och betalas före alla andra skulder.

Vad innehåller en bouppteckning?

Skatteverket har vissa formkrav på en bouppteckning. Det ska finnas en bouppteckning i original, en vidimerad kopia på bouppteckningen, styrkta kopior eller original av eventuella testamenten, kallelse till mötet för bouppteckningen, bevis på avståenden från arv och fullmakter i original. Ibland kan det även finnas behov av andra handlingar som exempelvis att en sambo begär bodelning eller att efterlevande make/maka begär jämkning.

Vad är en boutredning?

En boutredning är den granskning och genomgång som görs av den avlidnes skulder och tillgångar vilket utgör det som kallas för dödsbo. Boutredning är ett samlingsnamn för bouppteckning, dödsboförvaltning, arvskifte och upplösandet av dödsboet. De åtgärder som ingår i en boutredning kan innefatta delgivning av eventuella testamenten till arvingarna, betalning av eventuella skulder i dödsboet, verkställande av eventuella förmåner, omhändertagande av egendom med mera.

Syftet med boutredningen är att fastställa vilka som är arvingar eller testamentstagare, vilken egendom som berörs och som ingår i dödsboet liksom hur arvet ska fördelas. En boutredning brukar starta med en bouppteckning och avslutas med ett arvskifte, det vill säga fördelning av arv.

Behöver du hjälp?

Om någon närstående avlidit kan det vara svårt att veta hur det fungerar med bouppteckning, boutredning och arv. Det kan också vara svårt att veta hur det blir med egendom som man själv lämnar efter sig när man går bort. Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara frågor kring bouppteckning och även hjälpa till med arvskiften. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på arvsfrågor och få en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss