FRÅGOR OM DITT BARNS BOENDE?

Specialistkompetens inom familjerätt

Circle

01

Särskild kompetens i vårdnadstvister, arv och bodelning

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt
Våra Regioner

VÄXELVIS boende ELLER INTE?

Barn kan ha sitt boende ordnat på olika sätt när föräldrarna inte lever tillsammans. Det kan vara stadigvarande hos ena föräldern, växelvis boende hos båda föräldrar exempelvis varannan vecka eller en utökad helg med den föräldern som barnet inte vistas mer regelbundet hos i veckorna. Barn fungerar olika och en del barn kan trivas med ett växelvis boende medan andra barn finner det svårare.

Det är inte alltid som det fungerar optimalt när barn har ett växelvis boende och det kräver också ett gott samarbete mellan föräldrar. Ibland finns det faktorer som påverkar situationen och påkallar behov av ändringar i barns boendesituation. Det kanske inte motsvarar barnets behov att ha ett växelvis boende utan barnet behöver ha ett stadigvarande boende. Det kan även vara tvärtom att barn vill ha mer tid hos en av föräldrarna eller bo där stadigvarande. I huvudsak är det föräldrar som bestämmer hur barnet ska bo men om det inte går att lösa tillsammans kan frågan behöva avgöras i domstol.

Ibland kan barn också fritt få välja hur barnet själv vill bo när det uppnått en viss ålder och mognad. Detta gäller i regel barn i övre tonåren som är på väg in i vuxenlivet och där boendeformen kan förenkla för barnens skolgång och aktiviteter. Hänsyn till barnets vilja ska dock alltid tas i frågor som rör barnet med beaktande av barnets ålder och mognad.

Behöver ditt barn en annan boendeform?

Om ditt barn inte längre trivs med den boendeform som råder finns det skäl att se över situationen. Det kan handla om att ändra ett stadigvarande boende till ett växelvis boende men även tvärtom från ett växelvis boende till ett stadigvarande.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om en lösning för ert barns boende kan ni behöva hjälp av utomstående. Dels kan det vara lättare att nå en lösning med ett ombud som företräder dig dels kan boendefrågan behöva lösas av domstol som då får avgöra vem som barnet ska bo hos.

Om det är möjligt att lösa boendefrågan utanför domstol kan ni skriftligt avtala om exempelvis växelvisboende eller ett stadigvarande boende. Avtalet behöver sedan godkännas av socialnämnden i barnets hemkommun för att gälla. Vid alla bedömningar som rör vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa avgörande. Barnets bästa finns dock inte reglerat i lag utan är en bedömning av det enskilda barnets situation från fall till fall.

Behöver du hjälp med ditt barns boende?

Om ditt barn har en boendeform som inte fungerar eller om du vill göra ändringar i ditt barns växelvisa eller stadigvarande boende behöver ni föräldrar vara överens om dessa ändringar. Om ni inte kan komma överens kan det vara bra att ta in en utomstående som hjälp.  Vi på Svensk Familjejuridik kan hjälpa till att förklara frågor kring barns boende och även hjälpa till med eventuella ändringar. För att få kontakt med våra jurister som är specialister på barns boendefrågor och för en kostnadsfri bedömning klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss